Stavební povolení nebo ohlášení na drátěný plot ?

Co potřebujete od stavebního úřadu ? 

V § 103 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, mezi které dle tohoto paragrafu odst. 1 písm. e) č. 14 patří také plot. Ke stavbě plotu tedy není třeba stavební povolení ani ohlášení, ale je nutný územní souhlas dle § 96 téhož zákona.

Žádost o územní souhlas

Pro umisťování stavby je nutné územní rozhodnutí nebo v některých případech územní suhlas. Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení. Územní souhlas může vydat stavební úřad, pokud obdrží oznámení o záměru. Záměr má být v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní porostředí podle zvláštního právního předpisu.

Je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona, pak stavební úřad vydá územní souhlas se záměrem. Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Rada na závěr

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj naleznete vzorový formulář žádosti o územní souhlas. Nezapomeňte také na jeho přílohy, kterými jsou např. souhlasy všech majitelů sousedních pozemků nebo souhlasu obce.